Skip to main content

Mütercimlik Hizmetleri Sözleşmesi

İş bu sözleşme ……………(müşteri unvanı)…………………. ile Hacettepe Tercüme Tic. Ltd. Şti. arasında yapılacak tercüme işinin projelendirilmesinden tercüme edilerek teslim edilmesine ve diğer hususları tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 1– (1) Sözleşme Müşterinin istemiş olduğu metinlerin Yüklenici tarafından istenilen dil veya dillere tercüme edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2– (1) Müşterinin Yükleniciden tercümesi istenilen Kaynak Dile ait Konu Materyallerin Yüklenici tarafından Hedef Dilin/Dillerin bilinen dilbilgisi kurallarına uygun, kendi tecrübeleri, genel kabul gören sözlükler yolu ile edinilen gerekli kelime bilgilerini uygulayarak düz ve genel anlamı bozmayacak, Konu Materyallerdeki mizanpaja uygun olacak şekilde bire bir biçimde aktarılarak Hedef Materyal olarak İdareye teslim edilmesi sürecini ve yükümlülüklerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu sözleşmede geçen:

a) Müşteri : ……..(müşteri ünvanı)……………’ni,

b) Yüklenici: Hacettepe Tercüme Ltd. Şti.’yi,

c) Tercüme: Konu Materyallerin diğer dillere tercüme edilmesini,

ç) Konu Materyalleri: Müşterinin Yükleniciye tercüme edilmek amacı ile göndermiş olduğu her türlü doküman dosyasını,

(d) Hedef Materyaller: Yüklenici Konu Materyallerini istenilen dile çevirdikten sonra İdare’ye teslim ettiği her türlü doküman dosyasını,

(e) Kaynak Dil: Çeviride çevrilen metnin yazılmış olduğu dili,

(f) Hedef Dil: Yapılan çevirinin yazıldığı, söylendiği dili,

(g) Mizanpaj: Konu Materyallerin gösterilen örneklere veya orijinallerinden  var olan tasarım özelliklerine uygun olmasını,

ifade eder.

Taraflar

MADDE 4– (1) Bu sözleşmenin tarafları: ……………(müşteri unvanı)………………….  İle Hacettepe Tercüme Ltd. Şti’dir.

Sözleşmenin Süresi

MADDE 5 – (1) Bu sözleşmenin süreli veya süresiz olabilir. Sözleşmenin başlama tarihi …………. sözleşmenin bitiş tarihi …………… tarihleri arasındadır. Sözleşme bitimine … gün kala yüklenici ile müşterinin karşılıklı anlaşmasıyla 1’er yıl uzatılabilecektir. Azami uzatma süresi 3 (üç) yıldır.

Müşteri Tarafından Verilecek Hizmetler

MADDE 6– (1) Kaynak dilden tercümesi yapılacak konu materyallerin Yükleniciye elden, posta, kargo, e-posta v.b. ulaşım ve haberleşme kanalları ile düzgün bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

Yüklenici Tarafından Verilecek Hizmet

MADDE 7– (1) Müşteri tarafından çeşitli ulaşım ve haberleşme kanalları ile ulaştırılan kaynak dile ait konu materyallerin hedef dili/dillerin bilinen dilbilgisi kurallarına uygun, kendi tecrübeleri, genel kabul gören sözlükler yolu ile edinilen gerekli kelime bilgilerini uygulayarak düz ve genel anlamı bozmayacak, konu materyallerdeki mizanpaja uygun olacak şekilde bire bir biçimde aktarılarak hedef materyal olarak müşteriye ulaşım ve haberleşme kanalları vasıtası ile belirlenen zaman diliminde tercüme ederek teslim etmektir.

(2) Müşteri Noter istemi bulanan belgelerin belirtilmesi durumunda Yüklenici hedef materyalleri Notere Onaylatır.

(3) Yüklenici İdarece gönderilen kaynak dile ait konu materyalleri ve tercümesini yaptığı hedef dile ait hedef materyallere çevirisini yapan uzman yeminli tercümanın adı soyadı imzası ve kaşesi ile Yükleniciye ait bilgilerle birlikte her sayfaya tatbik ederek İdareye ulaştıracaktır.

(4) Yüklenici kaynak dil/dilleri hedef dile/dillere tercüme edecek kişi/kişilerin hedef dil alanından uzman olduğunu ve yeminli tercümanlara tercüme ettireceğini taahhüt eder. Tercümana ait bilgilere bu sözleşmenin ekinde İdareye sunar. Tercümanlarda oluşacak değişiklikler ile ilgili bilgileri İdareye çeşitli ulaşım ve haberleşme kanalları ile ulaştırır.

(5) Faturalandırma işlemlerini faturalandırma usul ve esaslarına göre tam ve eksiksiz yapmak.

(6) Yüklenici hedef materyalleri İdareye çeşitli ulaşım ve haberleşme kanalları ile ulaştıracaktır.

Kaynak Materyalin Tadilleri veya İlaveleri

MADDE 8– (1) Hedef materyalde yapılan tüm değişiklikler veya ilaveler, daha önceden verilmiş olan nüshaya nazaran konum ve değişiklikler açık bir biçimde gösterilerek Yükleniciye verilecektir.

(2) İstenen dile çevirisi devam etmekte iken Kaynak Materyalde yapılan tüm değişiklikler veya ilavelerin yapılması için gereken süre ve maliyetlerin belirlenmesi çevirisi bitmiş olan işin yüzde oranı, değişiklik tipi ve miktarına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

(3) Tercüman değişiklikleri veya ilaveleri yapmadan önce süre ve ilave maliyetler ile ilgili süreyi Müşteriye bildirecektir.

Düzeltmeler

MADDE 9– (1) Yüklenici: tamamen hatalı veya yanlış çeviri, yazım hataları gramer hataları, hedef dilin genel kabul görmüş sözlük dizinleri ile uyumsuzluklar gibi hataları ücretsiz olarak yapacaktır.

(2) Hedef materyallerin son halinin İdareye tesliminden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İdare hedef materyallerde değişiklik, düzeltme, eksiklik ve hataların giderilmesini isteyebilir. 30 (otuz) gün içerisinde istenilen değişiklik, düzeltme, eksiklik ve hataların giderilmesi Yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Bu süreden sonra talep edilen değişiklik, düzeltme, eksiklik ve hataların giderilmesi için Yükleniciye herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük yüklenemez.

(3) Yukarıda belirtilmiş olan süre sınırları dâhilinde bildirilmiş olan muhtemel hatalar ile ilgili olarak Yüklenici hedef materyali ücretsiz olarak düzeltecektir.

Adres Bilgileri ve İletişim

MADDE 10 – (1) İdarenin İletişim Bilgileri:  ……………………..

Tel: ……………………..

e-posta: ……………………..

 

(2) Yükleniciye ait iletişim bilgileri: Hacettepe Tercüme Ltd. Şti., Ihlamur Caddesi 9/15 Kızılay Çankaya Ankara

Tel       :+90 312 4250580

Web    :www.tercu.me

e-posta: info@tercu.me

(3) Adres değişiklikleri ve iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikler taraflarca yazılı olarak birbirlerine bildirilecektir.

(4) İdare ve Yüklenici arasındaki ulaşım,  haberleşme ve iletişim: telefon, faks, elektronik posta ile diğer elektronik yollar, posta, kargo ya da elden teslim ile gerçekleştirilecektir.

Genel hükümler

MADDE 11-(1) Müşteri ve Yüklenici bu sözleşmede yer alan usul-esaslara uymak ve bu usul ve esaslara uygun iş ve işlemleri yapmak zorundadırlar.

(2) Taraflar herhangi bir zamanda sözleşmenin herhangi bir yerinde değişiklik talep edebilir veya karşılıklı mutabakat sağlanır ise yapılan değişiklik sözleşmeye eklenebilir. Tarafların karşılıklı mutabakatı olmadan bu sözleşmenin metninde yer alan maddeler üzerinde tek taraflı olarak değişiklik veya çıkartma ya da ekleme yapılamaz. Mutabakat sağlanmaz ise sözleşme iptal edilir.

(3) Bu sözleşme ile ona ekli herhangi bir belge taraflar arasındaki anlaşmayı oluşturur.

(4) Sözleşmenin iptali durumunda taraflar iptalin geçerli olacağı güne kadar bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecektir.

(5) Bu sözleşmede taraflara ait adres telefon banka hesap bilgileri vs. olabilecek her hangi bir değişiklik en kısa sürede yazılı olarak bildirilir. Aksi takdirde doğabilecek iletişim sorunları veya ödeme gecikmelerinden karşı taraf sorumludur.

Gizlilik

MADDE 12– (1) Yüklenici ve yüklenici tarafından çalıştırılacak olan tercüman/tercümanlar İdarece kendisine iletilen her türlü kaynak dil/dillere ait konu materyalleri ile hedef dil/dillere ait hedef materyalleri İdareye ait kurumsal bilgileri, özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, çeviri dokümanları, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir.) hiçbir şekilde tercüme dışında başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktaramayacaktır. İdareye ait kurumsal ve özel bilgiler Yüklenici tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır. Aksi takdirde doğacak zararın tazmini esastır. Sözleşmenin feshinde ve bitiminde dahi bu kaynak dile ait konu materyalleri ve hedef dile ait hedef materyalleri ait bilgi ve verileri üçüncü taraflara paylaşmayacak olup taahhüt eder.

Ücretlendirme Tarifesi Ücretin Ödenmesi

MADDE 13– (1) Yüklenici tarafından çevirisi uygun ücretlendirilen ve İdarece onaylanan metinlerin ücretlendirilmesi; 1000 (bin) karakter (boşluksuz) 1 (bir) sayfa olarak hesaplanacaktır.

(2) Yüklenici mal ve hizmeti faturası ile birlikte tam ve eksiksiz olarak İdarenin belirlemiş olduğu adrese/adreslere değişik ulaşım ve haberleşme kanalları ile ulaştırarak teslim eder. Ödemeler faturalandırmayı müteakip ödemesi yapılır.

(3) Hedef materyallerin Noter Onay işlemleri Yüklenici tarafından yaptırılarak İdareye fatura edilir. İdare noterlik hizmeti masraflarını Yüklenicinin Banka hesabına aktarır. Noterlik Hizmetleri için Yüklenici İdareden avans talep edebilir. Yüklenici Noterlik hizmeti için hesabına yatırılan avansın kullanımına ait her türlü fatura bilgi ve belgeyi İdareye ulaştırır.

İhtilaf ve çözümü

MADDE 14– (1) Bu sözleşmede yer almayan hususlar veya sözleşme hükümlerinin yorumlanmasından ve uygulanmasından dolayı ortaya çıkacak uyuşmazlıklar en geç 30 (otuz) gün içerisinde karşılıklı görüşme yoluyla ve çözümlenir. Çözüm karaları imza altına alınarak uygulanır. Karşılıklı görüşme yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Dili

MADDE 15–  (1) Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Fesih Şartları

MADDE 16– (1) Yüklenici taahhüdünü belirlenen yazılı şartlara göre yerine getiremezse veya müşterinin nedenleri açıkça belirtilen 3’ üncü ihtarına rağmen aynı durum devam eder ise.

(2) Bu durumlarda varsa teminatı İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme fesih edilerek hesabı tasfiye edilir.

(3) Yüklenicinin gizlilik kurallarına uymaması halinde İdare bu durumu tespit ettiği anda hiçbir ihtara gerek kalmadan yasal hakları saklı kalmak kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder.

(4) Yüklenici 30 (otuz) gün önceden İdareye haber vererek sözleşmeyi fesih edebilir.

(5) İdare gerekli gördüğü hallerde Yükleniciye 30 (otuz) gün önceden haber vermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir.

(6) Fesih üzerine, İdare tarafından Yükleniciye fesih tarihinden önce teslim edilen kaynak materyallerin hedef dile tercüme işlemi devam eden var ise Yüklenici tarafından müşteriye hedef materyaller usulüne uygun olarak teslim edilmesi halinde İdarece ücretleri ödenecektir.

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Madde 17- (1) Mücbir sebeplerden dolayı (savaş vb. gibi) İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak zaman vermeksizin feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Mücbir sebebin ortadan kalktığında yüklenici ile devam ettirilebilir.

Sözleşmenin Sona Ermesi

MADDE 18– (1) Tanımlar belirtildiği şekilde kaynak dil/dillerdeki konu materyallerin hedef dile/dillere çevirisi hizmetinin sona ermesi veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinde fesih anında, kendiliğinden hiçbir ihtar veya merasime gerek kalmaksızın hükümsüz kalacaktır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireler

MADDE 20-(1) Bu sözleşme 20 (yirmi) maddeden ibaret olup ………….. tarihinde 2 (iki) nüsha halinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.